Truyện ngắn Nam Cao

Lão Hạc

Lão Hạc – Nam Cao

Lão Hạc thổi cái mồi rơm, châm đóm. Tôi đã thông điếu và bỏ thuốc rồi. Tôi mời lão hút trước. Nhưng lão không...